Ostatnia aktualizacja strony: 29.04.2024, 09:30

Deklaracja dostępności

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICY.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-06 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Piotrowski, a.piotrowski@mopslegnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 722 18 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. GRABSKIEGO 11

 1. Budynek 4-kondygnacyjny w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy. Wejście główne od ul. Grabskiego jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku przy drzwiach wejściowych znajduje się winda, która umożliwia przemieszczanie na wszystkie kondygnacje. Ponadto z tyłu budynku od ul. Wojska Polskiego funkcjonuje winda w odrębnym szybie windowym przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Korytarze i schody są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do budynku prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na każdej kondygnacji znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 4. Parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ul. Grabskiego 11.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie przy ul. Poselskiej 13 i przy ul. Chojnowskiej 112 lub on-line po wcześniejszym kontakcie mailowym: mopslegnica@ecog.pl lub za pośrednictwem fax 76 722 18 31.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KUBUSIA PUCHATKA 4

 1. Budynek 2-kondygancyjny w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy. Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest zamknięty. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest domofon, wejście do budynku jest możliwe przy jego użyciu.
 2. Obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku funkcjonuje winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Korytarze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 3. Przed wejściem głównym przy schodach zewnętrznych znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na każdej kondygnacji znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 4. Na posesji Domu znajduje się mały parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie przy ul. Poselskiej 13 i przy ul. Chojnowskiej 112 lub on-line po wcześniejszym kontakcie mailowym: mopslegnica@ecog.pl lub za pośrednictwem fax 76 722 18 31.

Aplikacje mobilne

 • obecnie nie posiadamy aplikacji mobilnych
©2020-2024 Dom Pomocy Społecznej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL